Posa en valor la teva experiència!

Serveis d’assessorament i reconeixement acadèmic de l’experiència laboral

Noves mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional.

Les mesures flexibilitzadores i actuacions de la formació professional tenen per finalitat:

 • Millorar la formació al llarg de la vida.
 • Possibilitar l’adaptació a les situacions personals i professionals de les persones interessades.
 • Millorar l’oferta i la qualitat de l’educació.

CARTA DE COMPROMÍS

SOLICITUDS ADMESES AL PROCÉS – 2Q

Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu

S’adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació més idoni. Al finalitzar se li lliura un informe personalitzat d’assessorament.

Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

FULL DE SOL·LICITUD SERVEI ASSESSORAMENT

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

Criteris d’admissió: L’ordre d’admissió, segons la normativa, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

Calendari Assessorament 1Q

Assessorament: 01-09-2020 al 10-12-2020

Calendari Reconeixement 1Q

Reconeixement: 12-12-2020 al 15-01-2021

RECOMANACIONS RELATIVES AL PROCÉS D’ASSESSORAMENT

Aquest servei té un preu públic de 60 €.

Bonificacions i exempcions del preu públic:

Bonificacions: Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Exempcions:

a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

 

Per a més informació podeu contactar amb el Sr. Josep Pla  mitjançant el correu electrònic: coordinacio.assessorament.reconeixement@biada.net

 

Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials

S’adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector.

És imprescindible disposar de l’informe del servei d’assessorament o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d’un títol afí.

Cal tenir present que haver rebut el servei d’assessorament en un centre determinat no garanteix disposar de plaça per al servei de reconeixement en aquest mateix centre.

Els preus públics d’aquest servei són:

 • Per crèdit dels títols LOGSE: 40 €
 • Per unitat formativa dels títols LOE: 18 €

Bonificacions i exempcions del preu públic:

Bonificacions: Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Exempcions:

a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

 

Model_full_sollicitud_servei_reconeixement

Per ampliar la informació podeu contactar amb el Sr. Josep Pla mitjançant el correu electrònic: coordinacio.assessorament.reconeixement@biada.net

Més informació:

 • Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, 
  d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012)
 • Ordre ENS/270/2012, de 31 d’agost, 
  de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012)
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


logo03_logo_assessoramet_i_rconeixement_2
Aquest lloc web utilitza cookies per recopilar informació estadística sobre la navegació dels usuaris i millorar els seus serveis amb les seves preferències, generades a partir de les vostres pautes de navegació. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu l’ús, descrit a la nostra Política de Cookies. ACEPTAR
Aviso de cookies