Proves de compleció

Les proves es faran el 20 de març de 9:00 a 12:00

 

MATÈRIES I CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LES PROVES DE COMPLECIÓ 2018

 

 1. LLENGUA I LITERATURA CATALANA
 2. LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA
 3. LLENGUA ANGLESA
 4. EDUCACIÓ FÍSICA
 5. MATEMÀTIQUES
 6. MÚSICA
 7. VISUAL I PLÀSTICA

 

 1. LLENGUA I LITERATURA CATALANES

                      

 1. Tenir un hàbit de treball constant al llarg del curs, tant pel que fa a la feina a l’aula com a les tasques a casa.
 2. Participació activa en les situacions de comunicació pròpies de l’àmbit acadèmic.
 3. Actitud de cooperació i respecte vers situacions d’aprenentatge compartit.
 4. Copsar les idees essencials i la intenció de textos orals i escrits d’àmbits socials pròxims a l’experiència de l’alumnat i en l’àmbit acadèmic; expressar-ne el contingut oralment i per escrit, seguir instruccions poc complexes per realitzar tasques d’aprenentatge.
 5. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les normes d’ús lingüístic per solucionar problemes de comprensió de textos orals i escrits.
 6. Aplicar els coneixements sobre la llengua per expressar-se oralment i per escrit de la manera més adequada a cada situació comunicativa.
 7. Realitzar narracions, descripcions i resums orals i escrits en suport paper o digital, d’una manera clara i ben estructurada amb l’ajuda de mitjans audiovisuals i de les noves tecnologies, emprant el registre adequat, respectant les normes gramaticals i ortogràfiques i valorant la importància de planificar i revisar el text.
 8. Utilitzar tècniques senzilles de maneig de la informació: recerca, elaboració i presentació amb ajuda dels mitjans tradicionals i l’aplicació de les noves tecnologies.
 9. Saber llegir expressivament textos en prosa, literaris o no, amb entonació, ritme i volum adequats i d’acord amb les regles ortològiques.
 10. Exposar una opinió sobre la lectura d’una obra completa adequada a l’edat. Reconèixer el gènere i l’estructura global i valorar l’ús del llenguatge.
 11. Composar textos amb intenció literària i utilitzar i valorar la lectura i la literatura en general com a formes d’aprenentatge i d’accés al patrimoni cultural i com a mètode d’enriquiment personal.
 12. Conèixer una terminologia bàsica en les activitats de reflexió sobre l’ús.
 13. Conèixer els principis fonamentals de la gramàtica, reconeixent les diferents unitats de la llengua i les seves combinacions.
 14. Comprendre l’origen i l’evolució de la llengua catalana. Relacionar la llengua catalana amb altres llengües i identificar-ne els fenòmens           de contacte.

 

Criteris mínims d’avaluació

 1. Obtenir informació literal i interpretar el propòsit principal dels textos escrits.
 2. Reconèixer el gèneres de text i format, i interpretar els trets lèxics i morfosintàctics senzills.
 3. Escriure textos suficientment organitzats i enllaçats, amb un registre adequat, construccions morfosintàctiques simples i lèxic i ortografia bàsics.
 4. Revisar, corregir i reescriure aspectes formals i conceptuals bàsics del text, i presentar-lo amb claredat.
 5. No superar les 10 faltes d’ortografia als dictats i a les redaccions.
 6. Ser capaç de distingir els components bàsics, formals i normatius de la llengua escrita (ortogràfics, morfosintàctics i semàntics) i controlar la seva aplicació.
 7. Reconèixer alguna característica i algun autor dels principals moviments literaris treballats al llarg del curs.

 

Avaluació: 100% nota d’examen. S’aprova amb un 5

 

 

 

 1. LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA

 

Dimensión comunicativa

 1. Reflexionar sobre las diferencias entre los usos orales informales y formales de la lengua y las situaciones en que estos son adecuados.
 2. Comprender e interpretar las informaciones más importantes de textos orales, escritos o audiovisuales de la vida cotidiana y de los medios de comunicación próximos al alumno: textos expositivos, argumentativos, literarios (instancias, currículum, cartas, etc.)
 3. Comprender textos orales, escritos y audiovisuales de la vida académica. Reconocer las características de los textos narrativos, descriptivos, dialogados y expositivos.
 4. Identificar la estructura comunicativa de los mensajes trabajados: intenciones del emisor mediante las modalidades oracionales y el orden jerárquico de las ideas.
 5. Representar mediante esquemas, diagramas y mapas conceptuales las diferentes ideas. Sintetizar los argumentos y resultados de conversaciones, coloquios, entrevistas o debates.
 6. Leer, analizar y realizar la crítica de la función persuasiva de la publicidad.
 7. Producir textos orales, escritos y audiovisuales con intenciones comunicativas diversas: expositivos, persuasivos, predictivos y de los géneros periodísticos.
 8. Componer textos narrativos, descriptivos y expositivos elaborados a partir de diferentes fuentes de información.
 9. Conocer y aplicar los diferentes registros lingüísticos. Registro vulgar, coloquial, estándar y culto.
 10. Usar los elementos lingüísticos necesarios para la cohesión interna: conectores, formas verbales y adecuación del registro.
 11. Usar la puntuación del texto escrito en relación con la organización del texto. Párrafos y organización de las ideas.
 12. Ser correcto en la presentación de los textos escritos tanto a nivel ortográfico y gramatical como en su presentación.

Conocimiento del uso de la lengua:

 1. Identificar los elementos lingüísticos básicos, de expresiones comunes, de frases hechas y de léxico apropiado en contextos concretos y cotidianos en el ámbito educativo y personal.
 2. Identificar y conocer las características de los textos expositivos de hechos, explicativos de ideas y conceptos, instructivos y argumentativos.
 3. Identificar algunos mecanismos textuales: sustituciones léxicas y conectores.
 4. Reconocer la estructura de los diferentes tipos de texto y su relación con los párrafos. La puntuación.
 5. Conocer las reglas ortográficas para aplicarlas en los textos propios y de la estructura sintáctica correcta de un texto.

Dimensión literaria:

 1. Demostrar conocimiento y contextualización de obras significativas de la cultura literaria castellana.
 2. Diferenciar los grandes géneros literarios y reconocer sus características a partir de las lecturas.
 3. Realizar lectura comentada de cuentos, novelas, poemas, obras de teatro. Ser capaz de hacer una reflexión crítica sobre las características esenciales de dichas obras.

Dimensión plurilingüe e intercultural:

 1. Concienciarse de que las lenguas son elementos que definen la identidad personal y colectiva, potencian la comunicación y el aprendizaje y son una puerta abierta a la comprensión del mundo y a otras personas.
 2. Respetar todas las lenguas maternas.
 3. Analizar la evolución de las relaciones entre lenguas de contacto y los fenómenos que se producen.
 4. Reflexionar sobre el bilingüismo catalán/ castellano en Cataluña.

Criterios mínimos de evaluación

 1. Controlar la comunicación escrita a un nivel de competencia básica: la lectura y la escritura.
 2. No superar las diez faltas de ortografía en los dictados y en las redacciones.
 3. Ser capaz de distinguir los componentes básicos, formales y normativos, de la lengua escrita (ortográficos, morfosintácticos y semánticos) y controlar su aplicación.
 4. Realizar con éxito la comprensión lectora y el análisis interpretativo de textos periodísticos, publicitarios, formales y literarios adecuados a la edad.
 5. Reconocer los tipos de escrito básicos: narración, descripción, argumentación, exposición y diálogo.
 6. Ser capaz de expresarse oralmente con corrección y reconocer en la lengua oral y escrita un instrumento de autoconocimiento e interacción social.
 7. Conocer el funcionamiento del lenguaje y de los recursos comunicativos.
 8. Reconocer alguna característica y algún autor de los principales movimientos literarios y trabajados a lo largo del curso.
 9. Valorar la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.
 10. Aprender a gestionar el pensamiento creativo y potenciar el pensamiento crítico.

 

Avaluació: 100% nota d’examen. S’aprova amb un 5

 

 

 

 1. LLENGUA ANGLESA

L’objectiu mínim és el llistó que marca l’examen de competències en llengua anglesa de 4t

ESO. El mínim que es demana a un alumne de 4t d’ESO és que sigui capaç de comprendre

un text (comprensió lectora) i de comprendre una conversa en anglès (comprensió oral).

Estem parlant d’un nivell similar a un P.E.T. Cambridge exam.

Pel que fa als continguts, parlarem d’un mateix volum de coneixements mínims per tot

l’alumnat de 4t amb matisos que consisteixen en el següent:

 

– Temps verbals (saber construir-los amb l’ajut d’un model)

– Reading Comprehension.

– Listening Comprehension.

– Writing (“an informal email”).

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

60% PROVA ESCRITA + 40% DOSSIER DE TREBALL

 

 

 

 

 1. EDUCACIÓ FÍSICA

Avaluació 4t Educació Física:

-) Examen teòric (els apunts són els següent enllaços i també es troben al Moodle): 30%

-Atletisme

-Condició física,

-Waterpolo

-Activitats físiques al “Sorrall” (condició física 2)

Document 1

Document 2

-) Examen pràctic: 20’carrera contínua. Prova d’abdominals; flexions i potència de cames: 70%

 

 

 

 1. MATEMÀTIQUES

L’avaluació de compleció consistirà en una prova amb diverses preguntes del currículum de la matèria:

 1. Competències Bàsiques
 2. Els nombres reals. Els radicals
 3. Equacions de 2n grau, biquadrades i irracionals
 4. Sistemes d’equacions no lineals
 5. Problemes de plantejament
 6. Inequacions
 7. Polinomis (divisió de polinomis, descomposició de polinomis i simplificació de fraccions algèbriques)
 8. Estadística
 9. Trigonometria
 10. Funcions (lineals, quadràtiques)

  

Com en totes les recuperacions, si en la prova extraordinària treuen una nota igual o superior a 5 i igual o inferior a 7 se’ls hi posarà un 5 com a nota final de la matèria; i si la nota de la prova és superior a 7 els hi correspondrà un 6 en la nota final de la matèria.

 

 

 

 1. MÚSICA

Temes que entren a l’examen:

 • L’art del so i les seves qualitats
 • Famílies d’instruments:
  • Percussió
  • Corda
  • Veu

Avaluació: 100% nota d’examen. S’aprova amb un 5

 

 

 

 1. VISUAL I PLÀSTICA

 

Entregar tots els exercicis que es demanen en el dossier adjunt ben elaborats i amb bons acabats.

Exercicis a realitzar

Avaluació: 100% nota del dossier. S’aprova amb un 5

 

Aquest lloc web utilitza cookies per recopilar informació estadística sobre la navegació dels usuaris i millorar els seus serveis amb les seves preferències, generades a partir de les vostres pautes de navegació. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu l’ús, descrit a la nostra Política de Cookies. ACEPTAR
Aviso de cookies